Όροι χρήσης

Το www.triantos.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στην «Αθήνα» (ΑΦΜ: 094321680 / Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών).
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, καλείστε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του. Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.triantos.gr συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των όρων αυτών.

 

1.ΟΡΟΙ

Η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να ενημερώνει, να βελτιώνει την ιστοσελίδα της και να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Σας συστήνουμε να διαβάζετε σε τακτά χρονικά την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεσμεύεται όσον αφορά στην διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της του ηλεκτρονικού της καταστήματος.
Για τον σκοπό αυτό η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μέρη του ιστοτόπου Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούστε:
(α) να παρέχετε τα ακριβή, αληθή, χρονικά ενημερωμένα και πλήρη προσωπικά σας στοιχεία, όπως θα σας ζητηθούν από την αίτηση και
(β) να ενημερώνετε άμεσα τα δεδομένα εγγραφής σας σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους.
Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται κατά την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση χρήστη του ιστοτόπου με φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για το λόγο αυτό η παροχή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική. Επίσης, η γνωστοποίηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων και η υποβολή αίτησης εγγραφής σας, συνιστούν αποδοχή των όρων λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου.
Η εταιρία Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής για την αποδοχή ή απόρριψη δημιουργίας λογαριασμού σας, βασιζόμενη στην αδυναμία της να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των στοιχείων εγγραφής σας και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να αρνείται κατά την κρίση της την πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται υποχρέωση λογοδοσίας για την απόρριψη σε οποιονδήποτε.

 

5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αντίστοιχα, η Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, διαγράφης του λογαριασμού μέλους και απαγόρευσης μελλοντικής χρήσης μερών του ιστοτόπου, σε περίπτωση που:
α. παρασχεθούν αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς πληροφορίες του χρήστη,
β. παρασχεθούν πληροφορίες αναξιόπιστες κατά την εύλογη κρίση της Τριάντος Α.Ε.Β.Ε.,
γ. διαπιστωθούν ενέργειες ή απόπειρες βλάβης του ιστοτόπου ή των οποιωνδήποτε συμφερόντων της Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. (ιδίως φήμη, θέση στην αγορά, αξιοπιστία, εμπορικά σήματα),
δ. θεωρηθεί ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ενάντια στο γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης του ιστοτόπου είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του παρεχομένου από την Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. κωδικού πρόσβασης, όπως επίσης συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς να χρησιμοποιούν προσωπικά σας στοιχειά. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, του προσωπικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτησης εγγραφής ή υπέβαλαν και απορρίφθηκε ή υπέβαλαν και δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατά τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του ιστοτόπου, επιλέγετε ένα κωδικό όνομα χρήστη (user name) και σας δίνεται από την Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. ένας αυστηρά προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password) για τον λογαριασμό σας που επιτρέπει την πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες του ιστοτόπου αποκλειστικά στο πρόσωπο για το οποίο εγκρίθηκε η πρόσβαση με την ενεργοποίηση των κωδικών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητους τους κωδικούς σας και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση των προσωπικών σας σύμφωνα με τα παραπάνω κωδικών, κατ’ απαλλαγή οποιασδήποτε ευθύνης της Τριάντος Α.Ε.Β.Ε.
Υποχρεούστε επίσης:
α) εφόσον διαπιστώνεται ότι έγινε εν αγνοία σας χρήση των κωδικών ή του λογαριασμού να ειδοποιείτε την Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.
β) να βεβαιώνεστε ότι εξέρχεστε (με χρήση της λειτουργίας log out) εντελώς από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης.
Η Τριάντος Α.Ε.Β.Ε. σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας στις πιο πάνω διατάξεις.

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.triantos.gr, χρησιμοποιούνται από την «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν και να εξυπηρετούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ww.triantos.gr, έχουν ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της, τη διεύρυνση των προτιμήσεων των πελατών / επισκεπτών της και τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν διαμοιράζεται σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.triantos.gr και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

9. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους εκτός των περιπτώσεων που επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν email στην «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» .

 

10. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» συλλέγει δυο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην www.triantos.gr, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής-παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» κάνει χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους πελάτες της σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας
(ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση
(iii) την ενημέρωση του πελάτη για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία
(iv) ειδικές προσφορές της εταιρείας.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Χρήση Πληροφοριών». Η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες - πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η «Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί από τον νόμο.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας.

 

CΟΟΚΙΕS

Η www.triantos.gr χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, τα στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε τη χρήση τους.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στην mobile συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για συλλέγουν δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αποθηκευμένα σ’ αυτούς αρχεία.